Leveringsvoorwaarden

 

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij WestraMedia | Datatrack (hierna te noemen WestraMedia | Datatrack) als verkoper optreedt en wordt geacht in hun geheel daarvan deel uit te maken. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijk gemaakt schriftelijk beding namens WestraMedia | Datatrack ondertekend. 
1.2 Indien de opdrachtgever zijnerzijds algemene inkoopvoorwaarden direct of indirect van toepassing verklaart op de gesloten of te sluiten overeenkomst, zullen deze inkoopvoorwaarden slechts voor WestraMedia | Datatrack bindend zijn, indien en voor zover deze niet in strijd zijn met deze voorwaarden.

2.   OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 

2.2 Offertes blijven geldend gedurende een maand nadat de aanbieding is gedaan, behoudens indien in de aanbieding zelf uitdrukkelijk schriftelijk anders staat vermeld.

3.TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat deze door of zijdens WestraMedia | Datatrack schriftelijk of per E-mail aan de opdrachtgevers is bevestigd. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de schriftelijke bevestiging zijdens WestraMedia | Datatrack.

3.2 Indien de opdrachtgever een wijziging aanbrengt in de overeenkomst, danwel indien hij een nadere opdracht verstrekt, worden deze nadere overeenkomsten geacht een onlosmakelijk geheel te vormen met de eerdere overeenkomst en zijn deze voorwaarden daarop volledig van toepassing. Indien de wijziging van de opdracht c.q. de latere opdracht verhoging van kosten tot gevolg heeft, zullen deze kosten op de aan de opdrachtgever te verzenden factuur afzonderlijk worden aangegeven. Het verstrekken van een nadere opdracht of het wijzigen van een opdracht kan wijziging tot gevolg hebben van overeengekomen levertijden, hetgeen nimmer aan verkoper kan worden tegengeworpen.

4.LEVERING EN LEVERTIJD

4.1 De door verkoper aangegeven levertijden zullen altijd bij benadering zijn, behoudens indien uitdrukkelijk anders is vermeld. Leveringen franco afleveradres, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 De verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding van de aangegeven levertermijn, behoudens indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Desalniettemin zal verkoper ook indien uitdrukkelijk schriftelijk een bepaalde leverdatum is overeengekomen, nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige door opdrachtgever of door derden tengevolge van de te late levering geleden c.q. te lijden schade, tenzij de overschrijding van de levertermijn opzettelijk is geschied en wel door grove schuld van de zijde van de verkoper.

4.3 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, waaronder onder meer begrepen: oorlog, mobilisatie, onlusten, natuurrampen, vervoersstakingen of andere vervoersbelemmeringen, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering in de openbare nutsbedrijven, gebreken aan energiedragers, brand, machinebreuk en andere ongevallen, bedrijfsstakingen, uitsluitingen, optreden van organisaties van werknemers waardoor productie onmogelijk wordt, overheidsmaatregelen, niet levering of niet tijdige levering van noodzakelijk materialen of halffabrikaten en andere onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van de order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan verkoper van zijn verplichting om een overeengekomen leveringstermijn na te komen danwel om te leveren, zonder dat de opdrachtgever op grond hiervan op enigerlei wijze schadevergoeding van verkoper zou kunnen vorderen. In geval van overmacht zal de verkoper hiervan onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na het intreden van de oorzaak van de overmacht mededeling doen aan de opdrachtgever die alsdan gerechtigd zal zijn om gedurende veertien dagen aan de verkoper mee te delen, dat de overeenkomst met onmiddelijke ingang zal   zijn ontbonden, waarbij deze ontbinding nimmer zal terugwerken, zodat de overeenkomst voor zover deze is uitgevoerd met de wederzijdse daaraan verbonden verplichtingen in stand zal blijven.

4.4 Alle leveringen geschieden overeenkomstig de gebruiken en gewoonten bij overeenkomsten betreffende de levering van geluidsdragers, inhoudende dat maximaal 10% meer danwel minder van het bestelde aantal mag worden geleverd, waarbij de geleverde aantallen in rekening worden gebracht.

4.5 Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct en na gereedkoming in ontvangst te nemen.

4.6 Moet als gevolg van niet afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door de verkoper worden opgeslagen, dan zal deze opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

4.7 Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen de tijd is afgenomen, zomede indien, bij overeengekomen levering in partijen zonder dat daarbij een bepaalde tijd voor afname van het in totaal bestelde is overeengekomen, het in totaal bestelde niet binnen een redelijke termijn, uitsluitend door verkoper te bepalen, na de eerste levering is afgenomen, heeft eerst de verkoper, uitsluitend te zijner keuze, het recht om of het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, of de order, voorzover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd zijn recht op schade vergoeding als bepaald bij “ANNULERINGEN” onder punt 14.

5. PRIJS

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen vanaf het distributiecentrum te Leek en zijn de prijzen exclusief BTW en eventueel verschuldigde auteursrechten. Indien tussen de datum van de offerte en de datum van koop danwel tussen de datum van koop en de datum van levering oorzaken, gelegen buiten de macht van de verkoper een prijsstijging tot gevolg hebben, is de verkoper gerechtigd deze prijsstijging door te berekenen. Onder die voorgenoemde externe oorzaken wordt ondermeer begrepen stijging van materiaalkosten, productiekosten, invoerrechten, uitvoerrechten, belastingen of koersen van buitenlandse valuta.

6. TRANSPORT

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, komt het transport volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.2 Indien tussen opdrachtgever en verkoper is overeengekomen, dat het transport door de verkoper wordt verzorgd, dan is verkoper niet aansprakelijk voor Transportschade, daaronder begrepen manco’s, behoudens indien deze schades in dekking worden aangenomen door enige verzekering van verkoper, waarbij op opdrachtgever de plicht rust om eventuele transportschades en ook manco’s onverwijld te melden, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid op verkoper kan rusten.

6.3 Indien verkoper voor emballage heeft zorggedragen, is koper verplicht deze emballage binnen 30 dagen na ontvangst van de betrokken zending voor eigen rekening te retourneren, bij gebreke waarvan verkoper de kosten van aanschaf van nieuwe emballage in rekening brengt bij koper.

7. RECLAMES

7.1 Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen acht dagen nadat zijdens verkoper is geleverd. Reclames kunnen uitsluitend schriftelijke geschieden. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst naar behoren op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

7.2 Het indienen van een klacht zal nimmer enige grond zijn voor opschorting van de betaling.

7.3 Indien een reclame door de verkoper als geldig is aanvaard, kunnen de betreffende goederen worden geretourneerd en wel binnen 8 dagen na ontvangst van die goederen, mits vergezeld van een retouradvies waarin datum en nummer van leverfactuur en de redden van retournering zijn vermeld. Later geretourneerde goederen worden niet gecrediteerd. Geretourneerde goederen worden door verkoper alleen geaccepteerd, indien zij behoudens in geval van transportschade in staat van nieuw verkeren, zulks uitsluitend ter beoordeling van de verkoper.

7.4 Bij acceptatie van de reclame zal de verkoper de koper crediteren voor maximaal de hoogte van het gefactureerde bedrag.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De verkoper aanvaardt slechts de aansprakelijkheid van de door opdrachtgever en/of derden geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis of onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekeraar wordt gedekt en tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

8.2 Indien de verzekeraar van verkoper om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een   tweevoud van het (reeds voldane) factuurbedrag met een maximum
van € 12,500.00

8.3 In afwijking van de voorgaande leden aanvaardt verkoper geen aansprakelijkheid voor overschrijding van  levertermijnen.

8.4 De verkoper is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

8.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grote schuld van de verkoper of van diens leidinggevende ondergeschikten.

9.INDUSTRIËLE/INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 Door het geven van een opdracht tot vervaardiging van een product verklaart de opdrachtgever, dat geen breuk op auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de verkoper in en buiten rechten voor alle gevolgen, zowel financiële als andere.

9.2 Het auteursrecht voor in het kader van de werkvoorbereiding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen wordt door verkoper uitdrukkelijk voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van verkoper en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking gesteld of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

10.EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Alle door verkoper geleverde goederen blijven zijn eigendom tot het moment van volledige betaling van al zijn vorderingen, uit hoofde van overeenkomst tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering is de opdrachtgever wel gerechtigd de goederen aan derden te verkopen en conform hun bestemming te leveren. Hieronder valt niet levering constitutum possessorium.

1 0.2 Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden en de opdrachtgever tekort schiet c.q. de verkoper goede grond te vrezen heeft dat de opdrachtgever tekort zal schieten, kan de verkoper, zonder voorafgaande in gebreke stelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. De opdrachtgever verleent de verkoper de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, niet tegenstaande het recht van verkoper om vergoeding van kosten, schaden en renten te vorderen.

10.3 De opdrachtgever is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is opdrachtgever niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Hierbij wordt een openbaar pandrecht ten behoeve van de verkoper bedongen terzake van uitkering van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen, welke uitkering in plaats treedt van de betrokken goederen.

11.BETALING

11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, moeten facturen binnen dertig dagen na de datum van verzending zijn betaald, waarbij in geval van girale betaling de vervaldatum van de bijschrijving op de bankrekening van verkoper als betaaldatum geldt.

11.2 Voor elke maand   of gedeelte van de maand dat betaling later plaatsvindt dan hiervoor onder 11.1 bepaalde, wordt de opdrachtgever een rente verschuldigd ad 1,5% over het openstaande bedrag.

11.3 Indien verkoper genoodzaakt is, hetgeen uitsluitend te zijner beoordeling staat, maatregelen te nemen ter incasso van de openstaande vordering, is de opdrachtgever hiervoor buitengerechtelijke kosten verschuldigd ten bedrage van 15% van het verschuldigde bedrag inclusief de op dat moment verschuldigde rente.

12.VERZUIM

12.1 Indien de opdrachtgever tekortschiet in enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling of onder curatele stelling van de opdrachtgever, of stilliggingen, of liquidatie van diens bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

12.2 De verkoper is alsdan naar zijn keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan verkoper verder toekomende rechten, zonder dat in gebreke stelling daartoe is vereist, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van overeenkomst op te schorten.

12.3 Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het hem toekomende te vorderen.

13.HULPMIDDELEN

13.1 Ontwerpen, op bestelling geleverd, kunnen aan de opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Stempels, clichés, matrijzen, banden, negatieven, drukplaten en alle andere hulpmiddelen blijven eigendom van verkoper, tenzij deze door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

13.2 Ten aanzien van schades of schade ontstaan door brand, beschadiging en dergelijke en vermissing aan door de pdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zal verkoper nimmer aansprakelijk zijn. Evenmin is verkoper aansprakelijk ten aanzien van schade, ontstaan aan reeds door verkoper vervaardigde goederen, die op verzoek van opdrachtgever zijn opgeslagen.

14.ANNULERING

14.1 Bij annulering door een der partijen van een gegeven opdracht is verkoper gerechtigd alle gemaakte kosten in rekening te brengen en daarenboven vergoeding te vorderen van de door verkoper gederfde winst en onverminderd alle overige uit de annulering veroorzaakte schades. Op het op grond van dit artikel verschuldigde is het bepaalde in artikel 11 van toepassing.

15. KWALITEIT/COMPONENTEN

15.1 Drukwerk en geluidskwaliteit, door opdrachtgever aangegeven, zal door verkoper zoveel mogelijk worden benaderd. Afwijkingen, die vallen binnen specificaties:

 - voor CD conform Philips Redbook specificaties vallen kunnen echter nimmer een reden zijn om het door verkoper vervaardigde product te weigeren.

1 5.2 Door verkoper kunnen nadere technische specificaties worden verstrekt, waarvan door de opdrachtgever aan te leveren geluidsdragers moeten voldoen. Indien de door opdrachtgever geleverde geluidsdragers niet aan de door verkoper gestelde specificaties voldoen, is verkoper gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren.

15.3 Indien de door opdrachtgever aangeleverde geluidsdragers niet voldoen   aan de door verkoper voorgeschreven specificaties en indien verkoper alsdan toch uitvoering geeft aan het overeengekomene, is verkoper nimmer aansprakelijk voor het resultaat en is verkoper nimmer aansprakelijk voor enige schade die ontstaat of mocht ontstaan bij opdrachtgever of bij derden ten gevolge van een mindere kwaliteit van het product.

15.4 Onder geluidsdrager wordt verstaan zowel CD als DVD.

16.VOORRAAD

16.1 De verkoper houdt geen voorraad voor de opdrachtgever.

17. OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN

17.1 Indien enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst, deze voorwaarden daaronder begrepen, in strijd is met dwingend rechtelijke bepalingen, danwel door de rechter op enige andere grond niet wordt verklaard, worden partijen geacht, in plaats van de met het dwingend recht strijdig of door de rechter nietig verklaarde bepaling, datgene te zijn overeengekomen, wat het dichtst bij de betreffende bepaling komt zonder in strijd met de wet of nietig te zijn. Strijdigheid van enige bepaling met dwingend recht of nietig verklaring daarvan door de rechter zal nimmer de gehele overeenkomst, doch uitsluitend de betreffende bepaling betreffen.

18.HOOFDELIJKHEID

18.1 Indien de verkoper met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer   (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenis, die voor hen uit deze overeenkomst voortvloeien.

19. TOEPASSING RECHT/BEVOEGDE RECHTEN

19.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Voor alle geschillen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, deze voorwaarden daaronder begrepen, is de Arrondissementsrechtbank te ‘Groningen bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen, behoudens indien het geschil onder de competentie van de Kantonrechter valt, in welk geval de wettelijke bevoegdheidsregels van toepassing zijn.

Overige Condities:

  • Prijzen zijn exclusief B.T.W. en franco 1 adres in Nederland, standaard vervoer
  • Bij standaard produkten geldt een levertijd van 5 tot 10 werkdagen na goedkeuring van de bronmaterialen, bij afwijkingen wordt de levertijd in onderling overleg bepaald.
  • Voor informatie m.b.t.   de WestraMedia productspecificaties kunt u onze website bezoeken: www.westramedia.nl  of   contact opnemen met één van onze medewerkers
  • Orders moeten schriftelijk worden bevestigd aan WestraMedia.
  • U dient te zorgen, indien van toepassing, voor de benodigde licenties en bij audio/video produkties voor de juiste   Stemra verklaring.
  • Deze offerte is gedurende 60 dagen geldig.
  • Alle masters, digitale bestanden en labelfilms worden 1 jaar bewaard en daarna vernietigd, dit kan in overleg  verlengd worden.
  • WestraMedia behoudt het recht tot meer/minder levering met betrekking tot de grafische producten.
  • Betaling geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Wij behouden het recht deze betalingsconditie na Financiële toetsing te herzien.
  • Op deze offerte zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

 

 

Zoeken